Dataskydd

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Om du exempelvis är hyresgäst i en av våra fastigheter, leverantör till oss eller kontaktperson hos en av våra investerare kan vi komma att behandla vissa personuppgifter om dig. Nedan finner du information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, vem vi eventuellt delar dina uppgifter med samt vilka rättigheter du som Registrerad har.

Under respektive kategori nedan framgår vem som är personuppgiftsansvarig för respektive behandling. I det fall flera av våra bolag anges som personuppgiftsansvarig så ansvarar bolagen var och för sig för sin behandling av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan komma att överföras mellan våra bolag. Syftet med överföringen och den lagliga grunden som åberopas, i den mån överföring förekommer, är desamma som för respektive behandling som beskrivs nedan till vilken överföringen relaterar till.

Vi kommer att se till att dina personuppgifter är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande lagar och regler samt våra interna policies och rutiner. Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon annan och vi har som strävan att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. För närvarande överför vi inga personuppgifter utanför EU/EES.

Kund/Hyresgäst

Kund/hyresgäst är du om du som fysisk person är hyresgäst i någon av våra fastigheter eller om vi tillhandahåller någon annan tjänst till dig eller om vi för diskussioner om att ingå ett kund-/hyresavtal med dig.

Dina uppgifter kommer primärt från dig. Vi kan i vissa fall komma att komplettera informationen genom att exempelvis inhämta en kreditupplysning.

Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Profi Fastighetsförvaltning AB (556658-3786) och Profi Förvaltning AB (556745-6420). Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för behandlingen Bevarandetid
Administration av kund-/hyresförhållande Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla avtalet med dig. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramen för avtalet.
Administrera felanmälan Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Avtal. Behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd. Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna avhjälpa fel i fastigheterna.
Tillhandahålla och administrera passagesystem Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Platsinformation
Avtal. Behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd. Uppgifterna raderas efter avtalets upphörande eller då tillgång till passagesystem av andra anledningar inte längre ska tillhandahållas.
Fullgörande av rättsliga skyldigheter Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse som vi har, exempelvis sparas bokföringsmaterial i 7 år.
Kommunikation Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kommunicera med dig. Dina uppgifter sparas som regel så länge vi anser nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra.
Uppföljning av statistik Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att följa upp och utvärdera verksamheten. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter sparas som regel tillsvidare. Rapporter som innehåller avtalsinformation så länge som krävs för att vi ska kunna följa upp och utvärdera verksamheten.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ändamål med överföringen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen Mottagare
Administration av kund-/hyresförhållande Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera fordran. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Tjänsteleverantörer (inkl. Inkassobolag)
Administrera felanmälan Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Avtal. Överföringen är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd. Tjänsteleverantörer.
Tillhandahålla och administrera passagesystem Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Platsinformation
Avtal. Överföringen är en förutsättning för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd. Tjänsteleverantörer
Elektronisk lagring av information Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna lagra data elektroniskt. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. IT-leverantör

Kontaktperson hos kund/hyresgäst

Kontaktperson hos kund/hyresgäst är du om du arbetar för, eller är kontaktperson hos, en av våra befintliga kunder/hyresgäster eller en kund/hyresgäst med vilken vi för diskussioner om att ingå avtal.

Dina uppgifter samlas primärt in från det företag du är kontaktperson hos eller från dig personligen. Vi kan i vissa fall komma att komplettera informationen genom att exempelvis inhämta en kreditupplysning.

Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Profi Fastighetsförvaltning AB (556658-3786) och Profi Förvaltning AB (556745-6420). Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för behandlingen Bevarandetid
Administration av kund-/hyresförhållande Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Anställningsrelaterade uppgifter
Berättigat intresse. Det är vårt berättigade intresse att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramarna för kund-/hyresavtalet Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramen för avtalet.
Administrera felanmälan Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna avhjälpa fel och brister i fastigheterna och uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd. Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna avhjälpa fel i fastigheterna.
Tillhandahålla och administrera passagesystem Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Platsinformation
Berättigat intresse. Det är vårt berättigade intresse att behandla personuppgifterna vid tillhandahållande och administration av passagesystem. Uppgifterna raderas då underliggande avtal med kund/hyresgäst slutar gälla eller då tillgång till passagesystem av andra anledningar inte längre ska tillhandahållas.
Fullgörande av rättsliga skyldigheter Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse som vi har, exempelvis sparas bokföringsmaterial i 7 år.
Kommunikation Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kommunicera med dig. Dina uppgifter sparas som regel så länge vi anser nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra.
Uppföljning av statistik Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att följa upp och utvärdera verksamheten. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter sparas som regel tillsvidare. Rapporter som innehåller avtalsinformation så länge som krävs för att vi ska kunna följa upp och utvärdera verksamheten.
Anordna event Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Allergiinformation
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att erbjuda events för samarbetspartners.
Samtycke. Information om allergier behandlas enbart efter samtycke. Denna behandling är nödvändig för att värna din säkerhet.
Dina identitets- och kontaktuppgifter sparas under affärsrelationen.
Information som samlats in baserat på samtycke raderas då samtycke upphör att gälla.
Administrera medlemskap i kundklubb Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Avtal. Behandlingen är nödvändig för att kunna erbjuda kundklubben till anställda hos hyresgäster. Uppgifterna sparas under medlemsskapsperioden.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ändamål med överföringen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen Mottagare
Administrera felanmälan Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna avhjälpa fel och brister i fastigheterna och uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd. Tjänsteleverantörer
Bedriva fastighetsskötsel Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna bedriva verksamheten och uppfylla våra skyldigheter som hyresvärd. Tjänsteleverantörer
Tillhandahålla och administrera passagesystem Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Platsinformation
Berättigat intresse. Det är vårt berättigade intresse att behandla och överföra personuppgifterna vid tillhandahållande och administration av passagesystem. Tjänsteleverantörer
Elektronisk lagring av information Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Allergiinformation
Anställningsrelaterade uppgifter
Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna lagra data elektroniskt.
Samtycke. Information om allergier behandlas enbart efter samtycke. Denna behandling är nödvändig för att värna din säkerhet.
IT-leverantör
Administrera medlemskap i kundklubb Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Avtal. Överföringen är nödvändig för att kunna erbjuda kundklubben till anställda hos hyresgäster. Tjänsteleverantörer
Uppföljning av statistik Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att följa upp och utvärdera verksamheten. Tjänsteleverantörer (leverantör av nöjd-kundindex)

Leverantör

Leverantör är du om du som fysisk person idag tillhandahåller varor eller tjänster till oss, eller om vi för diskussioner om att ingå ett leverantörsavtal med dig.

Dina uppgifter kommer primärt från dig. Vi kan i vissa fall komma att komplettera informationen genom att exempelvis inhämta en kreditupplysning.

Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Profi Fastighetsförvaltning AB (556658-3786) och Profi Förvaltning AB (556745-6420). Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för behandlingen Bevarandetid
Administration av leverantörsförhållande Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla avtalet med dig. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramen för avtalet.
Fullgörande av rättsliga skyldigheter Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse som vi har, exempelvis sparas bokföringsmaterial i 7 år.
Kommunikation Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kommunicera med dig. Dina uppgifter sparas som regel så länge vi anser nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra.
Uppföljning av statistik Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att följa upp och utvärdera verksamheten. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter sparas som regel tillsvidare. Rapporter som innehåller avtalsinformation så länge som krävs för att vi ska kunna följa upp och utvärdera verksamheten.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ändamål med överföringen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen Mottagare
Administration av leverantörsförhållande Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Avtal. Överföringen är nödvändig för att vi ska uppfylla avtalet med dig. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Tjänsteleverantörer
Elektronisk lagring av information Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna lagra data elektroniskt. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. IT-leverantör

Kontaktperson hos leverantör

Kontaktperson hos leverantör är du om du arbetar för, eller är kontaktperson hos, en av våra befintliga leverantörer eller en leverantör med vilken vi för diskussioner om att ingå avtal.

Dina uppgifter samlas primärt in från det företag du är kontaktperson hos eller från dig personligen. Vi kan i vissa fall komma att komplettera informationen genom att exempelvis inhämta en kreditupplysning.

Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Profi Fastighetsförvaltning AB (556658-3786) och Profi Förvaltning AB (556745-6420). Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för behandlingen Bevarandetid
Administration av leverantörsförhållande Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Berättigat intresse. Det är vårt berättigade intresse att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramarna för leverantörsavtalet.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramen för avtalet.
Fullgörande av rättsliga skyldigheter Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse som vi har, exempelvis sparas bokföringsmaterial i 7 år.
Kommunikation Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kommunicera med dig. Dina uppgifter sparas som regel så länge vi anser nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra.
Uppföljning av statistik Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att följa upp och utvärdera verksamheten. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter sparas som regel tillsvidare. Rapporter som innehåller avtalsinformation så länge som krävs för att vi ska kunna följa upp och utvärdera verksamheten.
Anordna event Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Allergiinformation
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att erbjuda events för samarbetspartners.
Samtycke. Information om allergier behandlas enbart efter samtycke. Denna behandling är nödvändig för att värna din säkerhet.
Dina identitets- och kontaktuppgifter sparas under affärsrelationen.
Information som samlats in baserat på samtycke raderas då samtycke upphör att gälla.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ändamål med överföringen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen Mottagare
Administration av leverantörsförhållande Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Berättigat intresse. Det är vårt berättigade intresse att överföra personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramarna för leverantörsavtalet Tjänsteleverantörer
Elektronisk lagring av information Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Allergiinformation
Anställningsrelaterade uppgifter
Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna lagra data elektroniskt.
Samtycke. Information om allergier behandlas enbart efter samtycke. Denna behandling är nödvändig för att värna din säkerhet.
IT-leverantör

Investerare

Investerare är du om du som fysisk person investerat i någon av våra fastighetsbolag eller om vi för diskussioner om att ingå ett avtal med dig om framtida investeringar.

Dina uppgifter kommer primärt från dig. Vi kan i vissa fall komma att komplettera informationen genom att exempelvis inhämta en kreditupplysning.

Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Profi Fastighetsförvaltning AB (556658-3786) och Profi Förvaltning AB (556745-6420). Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för behandlingen Bevarandetid
Administration av ett avtalsförhållande Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska uppfylla avtalet med dig. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramen för avtalet.
Kommunikation Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kommunicera med dig. Dina uppgifter sparas som regel så länge vi anser nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra.
Fullgörande av rättsliga skyldigheter Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse som vi har.
Uppföljning av statistik Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att följa upp och utvärdera verksamheten. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter sparas som regel tillsvidare. Rapporter som innehåller avtalsinformation så länge som krävs för att vi ska kunna följa upp och utvärdera verksamheten.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ändamål med överföringen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen Mottagare
Fullgörande av rättsliga skyldigheter Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Rättslig förpliktelse. Överföringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Tjänsteleverantörer
Elektronisk lagring av information Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Uppgifter om ekonomiska förhållanden
Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna lagra data elektroniskt. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Samtycke. Information om allergier behandlas enbart efter samtycke. Denna behandling är nödvändig för att värna din säkerhet.
IT-leverantör

Kontaktperson hos investerare

Kontaktperson hos investerare är du arbetar för, eller är kontaktperson hos, en av våra befintliga investerare eller en investerare med vilken vi för diskussioner om att ingå avtal.

Dina uppgifter samlas primärt in från det företag du är kontaktperson hos eller från dig personligen. Vi kan i vissa fall komma att komplettera informationen genom att exempelvis inhämta en kreditupplysning.

Personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter är Profi Fastighetsförvaltning AB (556658-3786) och Profi Förvaltning AB (556745-6420). Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för behandlingen Bevarandetid
Administration av ett avtalsförhållande Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Berättigat intresse. Det är vårt berättigade intresse att behandla personuppgifter för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramarna för investeraravtalet Uppgifterna sparas så länge som behövs för att kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom ramen för avtalet.
Kommunikation Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt berättigade intresse att kommunicera med dig. Dina uppgifter sparas som regel så länge vi anser nödvändigt för att vi ska kunna kommunicera med varandra.
Fullgörande av rättsliga skyldigheter Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse som vi har.
Anordna event Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Allergiinformation
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att erbjuda events för samarbetspartners.
Samtycke. Information om allergier behandlas enbart efter samtycke. Denna behandling är nödvändig för att värna din säkerhet.
Dina identitets- och kontaktuppgifter sparas under affärsrelationen.
Information som samlats in baserat på samtycke raderas då samtycke upphör att gälla.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ändamål med överföringen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen Mottagare
Fullgörande av rättsliga skyldigheter Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Rättslig förpliktelse. Överföringen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Tjänsteleverantörer
Elektronisk lagring av information Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Allergiinformation
Anställningsrelaterade uppgifter
Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna lagra data elektroniskt. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
Samtycke. Information om allergier behandlas enbart efter samtycke. Denna behandling är nödvändig för att värna din säkerhet.
IT-leverantör

Arbetssökande

Arbetssökande är du om du aktivt har sökt arbete hos oss eller om vi under andra former för diskussioner om att ingå ett anställningsavtal med dig.

Dina uppgifter kommer primärt från dig genom att du skapat ett konto i vårt rekryteringssystem där du anger dina personuppgifter. Där kan du som arbetssökande uppdatera din profil eller radera den. Efter radering av konto i rekryteringssystemet kan vi endast se de ansökningar som skickats in till oss och dessa sparas enligt nedanstående angivna bevarandetid som har godkänts av dig genom samtycke vid ansökningstillfället. Utöver ovanstående kan information även tillhandahållas från anlitade rekryteringsbyråer. Vi kan i vissa fall även komma att komplettera informationen genom att exempelvis inhämta information från dina angivna referenser.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är rekryterande bolag, vilket innebär att antingen Profi Fastighetsförvaltning AB (556658-3786) eller Profi Förvaltning AB (556745-6420) är personuppgiftsansvarig. Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Varför behandlar vi dina uppgifter?

Ändamål med behandlingen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för behandlingen Bevarandetid
Rekrytering Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Bildmaterial
Demografiska uppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna ingå avtal med dig. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi spar alltid dina uppgifter under rekryteringsprocessen och raderar dem efter 24 månader om inte processen fortlöper.
Framtida rekryteringsbehov Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Bildmaterial
Demografiska uppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Samtycke. Om du samtycker kan vi komma att hantera dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Spontanansökningar sparas som regel i 6 månader efter samtycke från den sökande. Därefter raderas informationen automatiskt om inget nytt samtycke erhålls.
Fullgörande av rättsliga skyldigheter Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Bildmaterial
Demografiska uppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse som vi har.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Ändamål med överföringen Kategorier av personuppgifter Laglig grund för överföringen Mottagare/Avsändare
Rekrytering Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Demografiska uppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att använda extern hjälp vid rekrytering. Rekryteringsbyråer
Systemleverantörer
Framtida rekryteringsbehov Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Bildmaterial
Demografiska uppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Samtycke. Om du samtycker kan vi komma att hantera dina uppgifter för framtida rekryteringsbehov och dela dessa med systemleverantörer och rekryteringsbyråer. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Rekryteringsbyråer
Systemleverantörer
Elektronisk lagring av information Identitetsuppgifter (inkl. personnummer)
Kontaktuppgifter
Din kommunikation
Bildmaterial
Demografiska uppgifter
Anställningsrelaterade uppgifter
Berättigat intresse. Överföringen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna lagra data elektroniskt. Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen. IT-leverantör

Kategorier av personuppgifter

Se nedan en förklaring till de olika kategorier av personuppgifter som vi kan komma att samla in och spara om dig.

Kategori av personuppgift Förklaring Exempel på personuppgifter i kategorin*
Identitetsuppgifter Uppgifter som identifierar dig som person Namn, personnummer, IP-adress
Bildmaterial Fotografier och rörligt bildmaterial Fotografier, videoinspelningar
Kontaktuppgifter Information som används för att kontakta dig Adress, telefonnummer, e-postadress
Kommunikation Din kommunikation eller kommunikation i vilken du omnämns E-post, brev, felanmälningar
Platsinformation Information om var du befunnit dig Logg passagesystem
Demografiska uppgifter Uppgifter Kön, födelsedatum, studieinformation
Hälsouppgifter Uppgifter kopplade till din hälsa Allergiinformation
Anställningsrelaterade uppgifter Uppgifter kopplade till din roll Titel, ansvarsområde
Uppgifter om ekonomiska förhållanden Uppgifter kopplade till ekonomi Skuld- och fordringsförhållande, uppgifter bankkontonummer (inkl. PG och BG), avtalsnummer

* Listan med exempel är inte fullständig.

Dina rättigheter

Du som Registrerad har vissa rättigheter kopplat till vår behandling av dina personuppgifter. Utöver rätt till information har du även exempelvis rätt att begära ett registerutdrag med dina personuppgifter och rätt att få uppgifterna rättade. Vi måste ibland behandla vissa av dina personuppgifter för att kunna uppfylla dina rättigheter.

Fullständig information avseende dina rättigheter kan du få på Datainspektionens hemsida (www.datainspektionen.se)

Rätt till information
Du som Registrerad har rätt till viss information om vår behandling av dina uppgifter.

Rätt att få dina uppgifter rättade
Du har rätt att vända dig till oss som behandlar dina personuppgifter och be att få felaktiga uppgifter rättade.

Rätt till begränsning av behandlingen och rätt till radering
Under vissa förutsättningar kan du be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller be om att få dem raderade.

Om vi behandlar uppgifter om dig baserat på ett så kallat samtycke har du när som helst rätt att dra tillbaka samtycket. Den information vi samlat in innan du drog tillbaka samtycket har vi fortsatt rätt att behandla.

Rätt att göra invändningar mot vårt bedömda berättigade intresse att behandla dina personuppgifter
Vi har i vissa fall gjort bedömningen att vårt behov att behandla dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Det är din rättighet som Registrerad att tycka annorlunda om vår bedömning. Om det finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt integritetsintresse får och kommer vi fortsätta behandlingen trots att du är av en annan åsikt. Om inte det finns kommer vi sluta behandla dina uppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Enligt Dataskyddsförordningen har du som Registrerad under vissa omständigheter rätt till så kallad Dataportabilitet. Detta innebär rätten att få de personuppgifter vi behandlar om dig samlat i ett strukturerat, maskinläsbart format. Läs mer om Dataportabilitet på Datainspektionens hemsida.

Automatiserat beslutsfattande och profilering
Du som Registrerad har vissa rättigheter kopplat till så kallat automatiserat beslutsfattande och profilering. Vi tillämpar inget automatiserat beslutsfattande och behandlar inte dina uppgifter utifrån profileringsändamål.

Om du vill komma i kontakt med oss
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, eller vill nyttja dina rättigheter, kan du kontakta oss. Kontaktinformation finner du längst ner på denna sida.

Klagomål
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktinformation

Profi Fastighetsförvaltning AB
Organisationsnummer: 556658-3786
Besöks- och postadress: Lästmakargatan 20, 111 44, Stockholm, Sverige
Telefon: +46 8 678 65 00
E-post: info@profi.se
Säte: Stockholm, Sverige

Profi Förvaltning AB
Organisationsnummer: 556745-6420
Besöks- och postadress: Lästmakargatan 20, 111 44, Stockholm, Sverige
Telefon: +46 8 678 65 00
E-post: info@profi.se
Säte: Stockholm, Sverige

Om vår användning av kakor (cookies)

Denna information riktar sig till dig som besöker och använder www.profi.se.

Vi kan placera kakor på den enhet du använder när du besöker vår webbplats (www.profi.se). En kaka är en textfil som lagras på din dator eller den enhet du använder när du besöker en webbplats. Kakor används generellt för att känna igen din enhet när du besöker webbplatsen igen.

Vi använder Google Analytics programvara Universal Analytics för att samla in information om hur du använder vår webbplats. Detta gör vi för att utvärdera och utveckla webbplatsen så att den uppfyller besökarnas behov. Vi tillämpar IP-maskering (delar av din IP-adress anonymiseras) så vi kommer inte kunna identifiera och spåra dig som person.

Informationen som genereras genom din användning av webbplatsen (inklusive anonymiserade delar av din IP-adress) kan komma att vidarebefordras till och lagras av Google på deras servrar. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med andra data som Google innehar.

Vi behandlar tillfälligt din IP-adress innan informationen anonymiseras (insamlingen av din IP-adress och anonymiseringen sker momentant). Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att utvärdera trafik på vår hemsida och kunna förbättra användarupplevelsen. All information anonymiseras och ingen vidare behandling eller lagring av personuppgifter utförs.

Vi använder kakor för följande ändamål:

Ändamål Kaka Beskrivning Lagringstid Personuppgifter som samlas in
Uppföljning och statistik _ga (Google Analytics) Beständiga analyskakor (3e part) som används för att urskilja användare av webbplatsen, samla in besöksstatistik och förbättra användarupplevelsen 2 år Din IP-adress samlas in och anonymiseras momentant. Ingen information som kan identifiera dig som person lagras.
Uppföljning och statistik _gid (Google Analytics) Beständiga analyskakor (3e part) som används för att urskilja användare av webbplatsen, samla in besöksstatistik och förbättra användarupplevelsen 24 timmar Din IP-adress samlas in och anonymiseras momentant. Ingen information som kan identifiera dig som person lagras.
Uppföljning och statistik _gat (Google Analytics) Beständiga analyskakor (3e part) som används för att urskilja användare av webbplatsen, samla in besöksstatistik och förbättra användarupplevelsen 1 minut Din IP-adress samlas in och anonymiseras momentant. Ingen information som kan identifiera dig som person lagras.
Uppföljning och statistik _gat_UA-67750977-1 (Google Analytics) Beständiga analyskakor (3e part) som används för att urskilja användare av webbplatsen, samla in besöksstatistik och förbättra användarupplevelsen 1 minut Din IP-adress samlas in och anonymiseras momentant. Ingen information som kan identifiera dig som person lagras.

Du kan oftast ändra dina inställningar för kakor i den webbläsare du använder. Exempelvis har du möjlighet att blockera kakor i webbläsaren, ange att endast vissa kakor ska accepteras eller att kakor ska raderas när du stänger ner webbläsaren. Du bör notera att om du väljer att blockera kakor kan det medföra att vår webbplats inte fungerar som den ska alternativt att du inte kan använda alla webbplatsens funktioner.

PTS (Post- och telestyrelsen) är tillsynsmyndighet inom området. Läs mer på PTS webbplats.