Fastighetsutveckling

Profi Fastigheter arbetar aktivt med att se över och optimera användning av fastighetsbeståndet. Målsättningen inom fastighetsutvecklingen är att skapa byggrätter och öka exploateringsgraden för att kunna förädla befintlig fastighet eller möjliggöra utvecklingsprojekt. Profi Fastigheter utvecklar platser som bidrar till hållbara stadsmiljöer. Vi leder aktiva dialoger och samarbeten för att påverka stadsutveckling i en hållbar riktning. Vi strävar efter att förtäta och maximera potentialen i markanvändningen. Profi Fastigheter är en attraktiv partner för kommuner och regioner vad gäller hållbar fastighetsutveckling. Vi bidrar till attraktiva platser där människor vill verka och leva.

Rörvägen 12 – Jordbro

Skräddarsydd logistikfastighet i Jordbro!

På Rörvägen i Jordbro planerar vi att uppföra en nybyggd och modern logistikfastighet.
De finns stora möjligheter för en hyresgäst att påverka utformning för att passa de egna behoven.
Optimal lokalyta är ca 10 000 kvadratmeter inkl. kontor, fri takhöjd om 12 meter och 45 parkeringsplatser på gård.

Projektet befinner sig i planeringsskede

Bredden – Upplands Väsby

Tillsammans med Upplands Väsby kommun har vi skapat en gemensam vision för Bredden i framtiden. Det handlar om att omvandla platsen från dagens kontorsområde och handelsplats till en komplett, levande stadsdel. Med tillägg av ca 1500 attraktiva bostäder i kombination med utökad kringservice och tillskapande av nya grönytor, parker och stråk, skapar vi en av Storstockholms trevligaste stadsdelar.

Under hösten 2019 ställdes projektet ut samråd.

Från handelsplats till levande stadsdel
Upplands Väsby kommun och Profi Fastigheter har skapat en gemensam vision för InfraCity. Det handlar om en omvandling från kontorsområde och handelsplats till en komplett, levande stadsdel. Med nytt attraktivt boende, bra kringservice och människovänlig planering skapar vi en av Storstockholms trevligaste stadsdelar.

Det blir en stadsdel som erbjuder mer
InfraCity har många styrkor idag. Här finns redan butiker, hotell, kontor och andra framgångsrika verksamheter i ett bra läge. Med byggandet av nya, välplanerade bostäder och bättre kringservice kommer stadsdelen att erbjuda än fler möjligheter och därtill en spännande variation och mångfald. Den mångfald som karaktäriserar en riktig stad.

Hur ska det gå till?
Vi vill skapa nya bostäder så att stadsdelen blir levande dygnet runt. Tätheten ökar mellan både hus och människor, och det ger trygghet och mångfald. Vi vill skapa ett vänligare gaturum. Med lokaler för restauranger, caféer, kultur, handel och service i gatuplan stimuleras vardagslivet. Och när även bostäderna har sina entréer mot samma gaturum får vi många ögon mot gatan; det blir alltid nära till människor. Det ska vara lätt att orientera sig i stadsdelen. Genomströmningen ska öka och gatunätet ska knytas ihop naturligt och begripligt.

Det blir en stadsdel som stärker det befintliga
Vi vill inte bara skapa nya bostäder, utan även förstärka områdets befintliga kvaliteter. Att tillvarata områdets karaktär och med det som plattform utveckla platsen ligger i linje med Upplands Väsby kommuns strategier för stadsdelsutveckling, det vill vi bygga vidare på. Scandic hotell är ett av norra Stockholms mest välkända landmärken. Det ger möjligheter till spännande möten i arkitekturen — bland annat i skala och uttryck. Det finns ett kommersiellt arv med framgångsrika butiker i InfraCity som vi vill bygga vidare på. Kommunikationerna är goda med närheten till Arlanda och E4.

Hur ska det gå till?
Vi vill utgå från befintlig struktur och stadsmiljö. Den ska förtätas med spännande och god arkitektur som ger ny dynamik till det som finns. Grönstrukturen ska utökas, bindas samman och förbättras. Att lägga till mer grönska skapar orientering, välbefinnande och nya samband. Det handlar också om nya och förbättrade gång- och cykelstråk. Rotebro och Upplands Väsby station binds ihop med InfraCity genom effektiv och hållbar kollektivtrafik. Torget framför hotellet ska till exempel bli en levande samlingsplats alla årets dagar.

Det blir en stadsdel som byggs på lång sikt
Att tänka hållbarhet och kretslopp är en självklarhet idag. Och inte bara ekologiskt, utan även socialt och ekonomiskt.

Hur ska det gå till?
Ekologiskt: vi vill öka grönskan genom nya gräsytor, gröna tak och öppna bostadsgårdar. Grönska skapar välbefinnande och är avgörande för avrinningen av dagvatten vid till exempel ökade regnmängder i framtiden. Grönska utför också andra ekosystemtjänster. Den bidrar till att sänka bullernivåerna från E4 och höja kvaliteten på luften (grönska äter koldioxid). Vi vill också använda solceller som en del i energiförsörjningen. Det ska inte bara vara trevligt att jobba eller shoppa här – det ska vara trevligt att bo här!

Socialt: vi vill tillvarata det bästa med den bebyggelse som finns. Utveckla, komplettera och förbättra den istället för att riva. Genom tillförsel av bostäder skapas en hållbar trygghet – här finns människor dygnet runt. Det finns också ett kulturarv att bevara, de nya byggnaderna ska passa in. Det ska bli lättare att promenera och cykla, transporterna ska bli mer hållbara. Mer människa, mindre bil helt enkelt.

Ekonomiskt: vi ska åstadkomma en smartare markanvändning i ett av Storstockholms mest attraktiva lägen. Den nya hybriden av kontor, handel, möten, boende och kringservice ger långsiktiga incitament för alla inblandade att fortsätta utveckla och förbättra den nya stadsdelen.

Handenterminalen – Haninge

Tillsammans med Haninge kommun och Wingårdhs Arkitektkontor har vi skapat en utvecklingsidé för Handenterminalen och delar av kommunens närbelägna fastigheter. Idén är framtagen utifrån Haninge kommuns stadsutvecklingsplan och syftar till att området kring Handenterminalen blir hållbart, tryggt, moderniserat och stadsmässigt för att möta dagens och morgondagens krav.

Utvecklingsidén öppnar upp stadsbilden och kopplingen mot Haningeterassen, möjliggör närmare 600 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge samtidigt och skapar ytterligare förutsättningar för utökad handel och service samtidigt som kopplingen mellan Rudansjön och centrala Handen stärks.

Projektet befinner sig i detaljplaneskede.

Handenterminalen – Haninge

Tillsammans med Haninge kommun och Wingårdhs Arkitektkontor har vi skapat en utvecklingsidé för Handenterminalen och delar av kommunens närbelägna fastigheter. Idén är framtagen utifrån Haninge kommuns stadsutvecklingsplan och syftar till att området kring Handenterminalen blir hållbart, tryggt, moderniserat och stadsmässigt för att möta dagens och morgondagens krav.

Utvecklingsidén öppnar upp stadsbilden och kopplingen mot Haningeterassen, möjliggör närmare 600 nya bostäder i ett kollektivtrafiknära läge samtidigt och skapar ytterligare förutsättningar för utökad handel och service samtidigt som kopplingen mellan Rudansjön och centrala Handen stärks.

Projektet befinner sig i detaljplaneskede.

Nordic Forum – Kista

Kista är Stockholms största kontorsmarknad och Europas viktigaste kluster inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT), nu ska Kista utvecklas ytterligare med stadskvalitéer som bla bostäder. Profi Fastigheter och Nordic Forum har en aktiv roll det framtida Kista tillsammans med andra fastighetsägare och Kista Science City. Tillsammans har vi arbetat fram Kistamanifestet som beskriver ambitionen framåt.

Utvecklingsarbetet befinner sig i strukturplaneskede.

Tumba

I anslutning till Tumba Centrum och en av Stockholmsregionens större kollektivtrafiknoder med buss och pendeltåg vill vi skapa möjligheter för en helt ny stadsdel. Med ledord som Hållbarhet, Respekt och Innovation vill vi tillsammans med berörda intressenter utveckla Hamradalen för ytterligare verksamheter, nytt boende och utökad service.

Projektet befinner sig i programskede.

Tumba

I anslutning till Tumba Centrum och en av Stockholmsregionens större kollektivtrafiknoder med buss och pendeltåg vill vi skapa möjligheter för en helt ny stadsdel. Med ledord som Hållbarhet, Respekt och Innovation vill vi tillsammans med berörda intressenter utveckla Hamradalen för ytterligare verksamheter, nytt boende och utökad service.

Projektet befinner sig i programskede.

Älvsjö360 – Älvsjö

Med det nya bostadsområdet Älvsjöstaden levandegörs ett område med mycket industrihistoria. Den nya kvartersmiljön sträcker sig från Solbergaskogens vackra strövområden till stadsdelens centrum. När Älvsjöstaden står färdigt blir det en levande miljö som knyter samman stadsdelen och kompletterar den historiska närbebyggelsen.

Tillsammans med Stockholm stad och AIX Arkitekter skapar vi en ny era för vår fastighet Älvsjö360, Kabelverket 2. Med ca 55 lägenheter, lokaler i bottenplan och nya kontorslokaler bidrar vi med att levandegöra platsen under dygnets alla timmar. Bostäderna kommer ha närhet till skolor, förskolor, idrottsanläggningar och grönområden samt promenadavstånd till pendeltåget. Spårväg Syd och pendeltåget ger även goda förutsättningar för framtida kontorsetableringar.

Den nya bebyggelsen balanserar platsens känsliga kulturmiljö och adderar en ny relevant bebyggelse. Flera mindre torgrum med restaurang och lokaler skapar en skyddad miljö i en annars trafikstörd punkt i stadsdelen. Bebyggelsen vänder sig mot flera håll och levandegör miljön för fotgängare och skapar också en välbehövlig ny framsida mot Älvsjövägen.

Samråd för detaljplanen beräknas genomföras under sommaren 2020.

Genomförda projekt

Dimman – Malmö

Den 16 000 kvm stora fastigheten Dimman 11 förvärvades i början av 2006 med stora vakanser. Fastigheten är belägen utmed Bergsgatan vid området Möllevången (Möllan) i centrala Malmö. Den ursprungliga byggnaden uppfördes 1940 som kontor och tryckeri för tidningen Arbetet.

Illustrationer: BSK Arkitekter

Danderyd

Strax söder om Danderyds sjukhus skapar vi förutsättningar för ett unikt och högkvalitativt bostadsprojekt omfattande 400 lägenheter i bästa kommunikationsläge.

Ny detaljplan antagen Q2 2017.

Danderyd

Strax söder om Danderyds sjukhus skapar vi förutsättningar för ett unikt och högkvalitativt bostadsprojekt omfattande 400 lägenheter i bästa kommunikationsläge.

Ny detaljplan antagen Q2 2017.

Kv Caroli – Malmö

2006 förvärvades fastigheterna Carolus 32 & 34 i centrala Malmö, ett hundratal meter från Malmö Centralstation. Fastigheten omfattade 15 800 kvm butiksytor, 580 parkeringsplatser samt 636 lägenheter.  2009 förvärvades även intilliggande Caroli kyrka som senare även avsakrifierades. 2011 genomfördes en tredimensionell fastighetsdelning efter vilken bostadsfastigheten Carolus 34 och de 636 lägenheterna avyttrades till Akelius.

Illustrationer: Schmidt Hammer Lassen

Freden Större – Sundbyberg

I Hallonbergen, centralt och strategiskt belägen i Sundbyberg i anslutning till de expansiva områdena Stora Ursvik, Järvastaden och Arenastaden förvärvade Profi Fastigheter fastigheten Freden Större 2010.  Freden Större omfattar totalt 37 000 kvm lokalytor för kontor, lager och handel.

Under innehavstiden har flera stora uthyrningar samt betydande investeringar gjorts i fastigheten samt initierat och, tillsammans med Sundbybergs kommun, drivit planarbete för att skapa en ny flexibel och hållbar detaljplan för fastigheten med bland annat förutsättningar att bygga 600 – 800 bostäder samt lokaler för handel och service.

Under våren 2015 avyttras fastigheten till Wallenstam, under sommaren fastställs den nya detaljplanen.

Illustrationer: Tengblom

Freden Större – Sundbyberg

I Hallonbergen, centralt och strategiskt belägen i Sundbyberg i anslutning till de expansiva områdena Stora Ursvik, Järvastaden och Arenastaden förvärvade Profi Fastigheter fastigheten Freden Större 2010.  Freden Större omfattar totalt 37 000 kvm lokalytor för kontor, lager och handel.

Under innehavstiden har flera stora uthyrningar samt betydande investeringar gjorts i fastigheten samt initierat och, tillsammans med Sundbybergs kommun, drivit planarbete för att skapa en ny flexibel och hållbar detaljplan för fastigheten med bland annat förutsättningar att bygga 600 – 800 bostäder samt lokaler för handel och service.

Under våren 2015 avyttras fastigheten till Wallenstam, under sommaren fastställs den nya detaljplanen.

Illustrationer: Tengblom

The Block – Solna

I optimalt läge nära T-bana och de stora trafiklederna i gränslandet mellan Solna och Stockholm City skapar vi The Block. Genom att utveckla de kommersiella ytorna med b.la. uppdaterade entréer och ny restaurang blir The Block en komplett fastigheter för kommersiella verksamheter, möten och boenden. På taket utvecklar vi, tillsammans med Panorama Bostad, familjelägenheter signerade Tham Videgård.

Bostadsprojektet befinner sig i bygglovsskede.

Nära allt, inte minst tillbaka till jobbet.

Alla företag behöver lokaler som maximerar både arbetslust och kapacitet. Platsen ska vara ett verktyg, något som skärper er och får verksamheten att bli både effektiv och efterlängtad. Man ska vilja vara där. The Block i Solna är ett alternativ för företag som vill ha lokaler som passar dem – och inte nödvändigtvis normen. Den stora, mäktiga fastigheten ligger på Armégatan som skär effektivt genom den del av Solna som ligger närmast Hagastaden och city.


Området

Det första som utmärker The Block, är hur enkelt det är att komma dit man ska. Med nära till bussar, bara 200 meter till tunnelbana, men framförallt direktaccess till det nya vägnätet och Norra Länken som förvandlat Stockholms norra infarter till effektiva portaler in och ut ur stan. Resultatet är att fler möten kommer att läggas hos er, eftersom det blir smidigt för alla.

Närheten till Stockholm City är påtaglig. Som att vara där, men ändå inte. Man cyklar till Stureplan, men lika gärna till grönområden eller Pampas marina och tillgången till alla vatten. Det är också nära ut, till Bromma och Arlanda. Och nära tillbaka igen.

Kommunikationer
Tunnelbanans blå linje tar dig från The Block till T-centralen på 10 minuter, och med bussar kan du åka till Liljeholmen, Karlberg, Bromma samt Solna Centrum. Inom två minuters bilresa från fastigheten finns påfarten till både E4:an norr- och söderut samt Klarastrandsleden.


Fastigheten

Efter den mycket omfattande revitaliseringen av hela fastigheten, har flödet i och omkring huset skapats helt kring hur vi arbetar och lever idag.

Du möts av en generös lobby, med rymd och ytor för möten eller en egen arbetsstund med laddstationer och wifi. Här finns också självklara servicepunkter som café, restaurang och gym. Allt noga ritat, formgivet och utrustat med rätt material och stil.

Tekniskt, har hela huset fiber och modern ventilation och värme. Möjligheten till gröna hyresavtal och tillgången till effektiva konferenslokaler är självklar.

Huset andas effektivitet, men också trivsel och den rogivande dynamik som uppstår när företag och privatpersoner delar gemensamhetsytor. Man kommer enkelt till fots, med cykel eller bil och parkerar smidigt direkt vid fastigheten. På taket har arkitekterna Tham Videgård ritat moderna lägenheter med stora takterrasser, och i gatuplan och entré delas miljön mellan alla vilket skapar en levande atmosfär

Lokaler
Varje våningsplan består av 3000 flexibla kvadratmeter, som enkelt kan formas efter ett modernt arbetssätt. Till The Blocks nya skyltprogram följer också möjligheten till egna skyltar och bra exponering.

Fakta
Läge: 7 min från Stockholm Centralstation
Kommunikationer: Västra Skogens T-bana, Norra Länken, bussar, cykelvägar, gångstråk
Service: Närservice, mat, bussar, apotek, restauranger
Närområde: Pampas Marina, grönområden, cykelvägar, löpspår
Adress: Armégatan 38
Fastighetsbeteckning: Styckjunkaren 3
Byggnadsår: 1974
Renoveringsår: 2017
Yta: Kontor, 1500 – 3000 m²
Antal våningsplan: 4
Teknisk standard: Fiber (Skanova), FTX med kyld tilluft och reglerbar kyla, fjärrvärme, nytt skyltprogram, installationsgolv, 300lux allmänbelysning

Racketen 10 – Alvik

Racketen 10, belägen i Alvik vid Mälarens strand förvärvas 2007. Fastigheten omfattar 26 300 kvm lokalytor för kontor och restaurang samt 470 parkeringsplatser i garage.

Under Profi Fastigheters 8 åriga innehavstid har omfattande uthyrningar och betydande investeringar genomförts i fastigheten. Fastigheten har profilerats under varumärket Alviks Terrass som fungerat som plattform för de senaste årens uthyrningsarbete.  Tongivande hyresgäster är bl.a. Henkel, Volvo Finans, Bromma Stadsdelsförvaltning, Whirlpool, Swedac och Toshiba.

Illustrationer: Strategisk Arkitektur

Racketen 10 – Alvik

Racketen 10, belägen i Alvik vid Mälarens strand förvärvas 2007. Fastigheten omfattar 26 300 kvm lokalytor för kontor och restaurang samt 470 parkeringsplatser i garage.

Under Profi Fastigheters 8 åriga innehavstid har omfattande uthyrningar och betydande investeringar genomförts i fastigheten. Fastigheten har profilerats under varumärket Alviks Terrass som fungerat som plattform för de senaste årens uthyrningsarbete.  Tongivande hyresgäster är bl.a. Henkel, Volvo Finans, Bromma Stadsdelsförvaltning, Whirlpool, Swedac och Toshiba.

Illustrationer: Strategisk Arkitektur

Turbinhallen – Nacka

I småstaden Järla Sjö utvecklar vi varsamt Gustaf de Lavals historiska och kulturminnesmärkta fabriksbyggnader till ett modernt bostadsområde. Projektet drivs tillsammans med SSM och omfattar 205 lägenheter samt lokaler för skola och utbildning.

Projektet befinner sig i produktionsskede.

Mitt i denna vattennära idyll utvecklar och bygger vi i samarbete med bostadsutvecklaren SSM Fastigheter varsamt om delar av Gustaf de Lavals historiska fabrikslokaler till bostäder med den spännande industrikaraktären bevarad. Med ett samspel av gammalt och nytt, renoverat och ombyggt, byggs en variation av lägenheter i både storlek och karaktär. Här finns små lägenheter med stora vackra fönster och etagelägenheter med fina terrasser. Här finns också yteffektiv nyproduktion som i stil och utförande är anpassat till fabriksmiljön. Flertalet lägenheter har tillgång till balkong, terrass eller uteplats. Totalt ger det 205 st bostäder i varierade storlekar från 1 – 5 rok. Turbinhallen kommer att ha ett gemensamt inomhusspa med bad- och relaxavdelning samt ett mindre gym. Detta kan alla boende i föreningen nyttja fritt för extra välmående i vardagen!

Fastigheten utvecklas med stor hänsyn tagen till miljö och energibesparing.

Nacka – En småstad i storstaden
Stockholm är på rejäl framfart. Med en inflyttning som ständigt ökar så expanderar också stadsgränserna och nya områden blommar och lever upp. Ett av de starkast blommande områdena är Nacka, sydost om city. Att just denna kommun har blivit så populär är dock ingen slump. Nacka är den perfekta mixen av storstadsnärhet och naturskön idyll och omfattar stora och vattenrika områden vilket gör det så attraktivt för såväl barnfamiljer som par och unga vuxna. Inte minst är prisnivåerna än så länge fortfarande rimliga, något som rimmar väl med vår byggfilosofi. Men denna Stockholmspärla är inte längre en hemlighet – 20 000 nya bostäder planerar kommunen att bygga i området framtill 2030, så snart är staden i staden ett faktum!

För dig som vill ha nära till storstadsutbudet men ändå kunna behålla en fot i det gröna så är alltså Nacka och Järla Sjö det optimala stället att slå ner sina bopålar. I de flesta riktningar har du grönområden och aktiviteter runt knuten och på en dryg kvart närmar du dig Ingarös skärgårdsidyll. För en svampplockning på höstkanten kanske? Eller så tar du samma kvart men reser åt andra hållet så står du mitt i händelsernas centrum och njuter av citypulsen.”

Till och från Nacka stad, området på Sicklaön där Järla Sjö ligger, är det redan enkelt att ta sig kommunalt med ett stort antal bussar från såväl city som Slussen, eller med den trevliga tåglinjen Saltsjöbanan. Men snart kommer även tunnelbanan att sträcka sig från Kungsträdgården via Sickla och Järla ut till Nacka Centrum och provborrningar längs sträckan har redan startat. Detta är en del i att låta småstaden blomstra och dämpa växtvärken för Stockholms alla invånare, nuvarande som framtida. Ta en tur ut till Järla Sjö och känn in. Det är värt det, vi lovar.

Ett område, många aktiviteter
Järla Sjö är ett prisat och relativt sett nytt bostadsområde som ligger vid Järlasjöns norra strand. Det är som en mysig småstad men ovanligt nära innerstadens puls och detta nya bostadsområde har snabbt blivit ett väldigt populärt ställe att hålla ögonen på!
Området inbjuder till aktiviteter året runt för den aktiva; vintertid kan man åka skridskor eller längd på Järlasjön, eller ta sig till närliggande Hammarbybacken för lite utförsåkning. Sommartid kan man paddla kanot i Järla Sjös kanotklubb eller bara ta sig ett dopp när andan faller på! Den fiskesugne kan också fiska kräftor här.

Bara på andra sidan sjön i närheten av nackareservatet, ligger fina Hellasgården där det finns både motionsspår, bastubad, bangolf och caféer, men det tar inte slut där! Från Järla Sjö är det också nära till Nyckelvikens vackra naturreservat och fördrar du lite shopping så har du såväl Sickla Köpkvarter som Nacka Forum i din direkta närhet. Aldrig en tråkig stund med andra ord!

Till Järla är den magiska siffran nio. Oavsett om du tar en av flera bussar från Slussen till Järla Station eller om du väljer att ta Saltsjöbanan till Saltsjö-Järla, så tar det bara nio minuter. Om du inte föredrar en kort cykeltur kanske? Men oavsett är det definitivt värt ett besök – vem vet, du kanske rent av hittar hem?