Upplands Väsby

Bredden

Tillsammans med Upplands Väsby kommun har vi skapat en gemensam vision för Bredden i framtiden. Det handlar om att omvandla platsen från dagens kontorsområde och handelsplats till en komplett, levande stadsdel. Med tillägg av ca 1500 attraktiva bostäder i kombination med utökad kringservice och tillskapande av nya grönytor, parker och stråk, skapar vi en av Storstockholms trevligaste stadsdelar.

Under hösten 2019 ställdes projektet ut samråd.

Från handelsplats till levande stadsdel

Bredden har redan idag många styrkor. Här finns butiker, hotell, kontor och andra kommersiella verksamheter i ett attraktivt skyltläge. Med byggandet av nya, välplanerade bostäder och bättre kringservice kommer stadsdelen att erbjuda än fler möjligheter och därtill en spännande variation och mångfald. Den mångfald som karaktäriserar en riktig stad.

Hur ska det gå till?
Vi vill skapa nya bostäder så att stadsdelen blir levande dygnet runt. Tätheten ökar mellan både hus och människor och det ger trygghet och mångfald. Vi vill skapa ett vänligare gaturum. Med lokaler för restauranger, caféer, kultur, handel och service i gatuplan stimuleras vardagslivet. När även bostäderna har sina entréer mot samma gaturum får vi många ögon mot gatan; det blir alltid nära till människor. Det ska vara lätt att orientera sig i stadsdelen. Genomströmningen ska öka och gatunätet ska knytas ihop naturligt och begripligt.

Det blir en stadsdel som stärker det befintliga
Vi vill inte bara skapa nya bostäder, utan även förstärka områdets befintliga kvaliteter. Att tillvarata områdets karaktär och med det som plattform utveckla platsen ligger i linje med Upplands Väsby kommuns strategier för stadsdelsutveckling. Det vill vi bygga vidare på. Det karaktäristiska höga glashuset där Scandic bedriver hotell är ett av norra Stockholms mest välkända landmärken. Det ger möjligheter till spännande möten i arkitekturen — bland annat i skala och uttryck. Det finns ett kommersiellt arv med framgångsrika butiker i Bredden som vi vill bygga vidare på. Kommunikationerna är goda med närheten till Arlanda och E4.

Hur ska det gå till?
Vi vill utgå från befintlig struktur och stadsmiljö. Den ska förtätas med spännande och god arkitektur som ger ny dynamik till det som finns. Grönstrukturen ska utökas, bindas samman och förbättras. Att lägga till mer grönska skapar orientering, välbefinnande och nya samband. Det handlar också om nya och förbättrade gång- och cykelstråk. Genom effektiv och hållbar kollektivtrafik binds Bredden ihop med Upplands Väsbys och Rotebros station.

Det blir en stadsdel som byggs på lång sikt
Att tänka hållbarhet och kretslopp är en självklarhet idag – inte bara ekologiskt, utan även socialt och ekonomiskt.

Hur ska det gå till?
Ekologiskt: vi vill öka grönskan genom nya gräsytor, gröna tak och öppna bostadsgårdar. Grönska skapar välbefinnande och är avgörande för avrinningen av dagvatten vid till exempel ökade regnmängder i framtiden. Grönska utför också andra ekosystemtjänster. Den bidrar till att sänka bullernivåerna från E4 och höja kvaliteten på luften (grönska äter koldioxid). Vi använder redan idag solceller som en del i energiförsörjningen. Det ska inte bara vara trevligt att jobba eller shoppa här – det ska vara trevligt att bo här!

Socialt: vi vill tillvarata det bästa med den bebyggelse som finns. Utveckla, komplettera och förbättra den istället för att riva. Genom tillförsel av bostäder skapas en hållbar trygghet – här finns människor dygnet runt. Det finns också ett kulturarv att bevara, de nya byggnaderna ska passa in. Det ska bli lättare att promenera och cykla; transporterna ska bli mer hållbara. Mer människa, mindre bil helt enkelt.

Ekonomiskt: vi ska åstadkomma en smartare markanvändning i ett av Storstockholms mest attraktiva lägen. Den nya hybriden av kontor, handel, möten, boende och kringservice ger långsiktiga incitament för alla inblandade att fortsätta utveckla och förbättra den nya stadsdelen.