Hållbarhet2018-12-05T09:49:17+00:00

Hållbarhet

Profi Fastigheter har som mål att vara framstående inom hållbar förvaltning och utveckling av fastigheter. Profi Fastigheter ska bidra till en hållbar framtid och skapa långsiktigt hållbara fastigheter och miljöer i enlighet med Bruntlandkommissionens definition: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Vi har definierat fyra strategiska fokusområden för att skapa en hållbar framtid med hållbara fastigheter.

Våra fastigheter förvaltas och förädlas på hållbara sätt.Vi använder alla våra resurser (material, energi, vatten, tid m.m.) effektivt. Vi har som mål att endast använda förnybar energi och producera där det är möjligt egen förnybar energi. Vi använder enbart vatten från hållbara källor. Vi har som mål att använda hållbara material, produkter och tjänster som har producerats på ett hållbart sätt. Vi främjar i våra fastigheter en god hälsa och trygghet.Vi genererar minimalt med avfall och allt källsorteras effektivt och enkelt. Vår avfallshierarki är; undvik, minska, återanvänd, materialåtervinn och energiåtervinn. Våra fastigheter bidrar till en biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Vi skapar förutsättningar för hyresgäster att vara hållbara i sin verksamhet. Vi verkar för platser som är trygga, hälsosamma och inspirerande. Vi hjälper hyresgäster att göra hållbarhet till någonting engagerande, inspirerande och enkelt. Vi erbjuder genom samarbeten och partnerskap värdefulla hållbara tjänster för hyresgäster. Våra hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners skall vara aktiva i vårt hållbarhetsarbete. Våra fastigheter skall vara kända för att vara trygga, säkra och kreativa platser.
Vi utvecklar platser som bidrar till hållbara stadsmiljöer. Vi leder aktiva dialoger och samarbeten kring hur vårt arbete påverkar stadsutvecklingen i en hållbar riktning. Vi arbetar med förtätningsstrategier och annat som hjälper oss att maximera potentialen i den mark som människan redan använder. Vi är en attraktiv partner för kommuner och regioner vad gäller hållbart samhällsutveckling. Vi bidrar till attraktiva platser där människor vill verka och leva. Vi bidrar till en ökad integration i samhället.
Vi har en hög hållbarhetsprofil och arbetar med tydliga och mätbara mål, kontroll och uppföljning. Vi ger våra medarbetare jämställda rättigheter, alla behandlas lika och skyddas från diskriminering. Vi ger våra medarbetare utrymme att utvecklas och vi attraherar rätt kompetens till företaget. Vi har som målsättning att all energi vi använder är förnybar. Vi lever som vi lär.

Case

Bikupor på våra fastigheter

Under våren 2018 flyttar 200.000 bin in i bikupor på våra fastigheter i Kista, Tumba och Bredden. Bikuporna är ett led i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete då bin bland annat ökar pollineringen i närområdet och främjar därmed närproduktionen av livsmedel.

Solceller på taket av Bredden

På ett av taken av Bredden har vi installerat en anläggning på 1 500kvm solcellspaneler, i samarbete med Eneo Solutions AB.  Anläggningen beräknas leverera 230 MWh/år, vilket motsvarar hushållselen i 45 normalstora villor och innebär att en koldioxidbesparing med 18 ton årligen. Att använda förnyelsebar energi för elanvändning i fastigheterna är viktigt för oss på Profi Fastigheter. Vid varje nytt förvärv läggs energiförbrukningen om till förnyelsebar energi så fort det är möjligt.

Elbilsladdning

Under 2016 har Profi Fastigheter som ett steg i att utveckla Hållbara fastigheter införskaffat elbilsladdare på två nya orter Ulvsunda samt Solna och därmed ökat antalet elbilsladdare med 38%. Det medför ett minskat utsläpp på ca 10ton CO2 per år som istället kommer från förnyelsebar energi. Elladdning kan numera erbjudas på tre orter, Ulvsunda, Solna och Bredden.

100% förnyelsebar elenergi

För oss på Profi Fastigheter är det viktigt att använda förnyelsebar energi för vår elanvändning i fastigheterna. Under hösten 2016 övergick samtliga fastigheter till förnyelsebar energi. Vid varje nytt förvärv läggs energiförbrukningen om till förnyelsebar energi så fort det är möjligt. Vi på Profi Fastigheter har valt vattenkraft och vindenergi som förnyelsebara energikällor, men utvärderar ständigt nya energikällor.

Earth Hour 365 dagar om året

För att uppmärksamma världens behov av klimatsmarta lösningar och minskad global energiförbrukning genomförs Earth Hour på lördag den 25 mars kl 20:30 över hela världen. På Profi Fastigheter arbetar vi aktivt 365 dagar om året med att spara och effektivisera vår energiåtgång. Genom ett aktivt energiarbete har vi som exempel reducerat våra CO2-utläpp under de senaste 2 åren med 284 ton. Ett av våra mål under 2016 var att öka antalet laddplatser för elbilar i anslutning till våra fastigheter. Vi ökade antalet laddplatser med 40% och etablerar ständigt nya laddstationer. Vill du veta hur du påverkar klimatet med din livsstil, testa dig på WWF’s Klimatkalkylator.

100% fjärrvärme

I alla fastigheter där kommunernas infrastruktur med fjärrvärmenät tillåter värms fastigheterna upp med fjärrvärme. I de fall där fjärrvärme saknas används eluppvärmning och då används förnyelsebar elenergi. Samtidigt pågår ett ständigt energioptimeringsarbete för att minska uppvärmningsbehovet i fastigheterna genom att investera i ny teknik, nya installationslösningar och effektiv närvarostyrning.

Utbildning hållbarhet

Samtliga medarbetare på Profi Fastigheter har genomgått utbildning i hållbarhet av Det Naturliga Steget. Utbildningen gav en grundlig genomgång av vilka principer som behöver uppfyllas för att lyckas åstadkomma hållbar utveckling. Hållbar utveckling för Profi Fastigheter definieras såsom en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers behov.

Gröna hyresavtal

Att ingå ett grönt hyresavtal innebär att både hyresgäst och hyresvärd åtar sig att jobba aktivt och proaktivt med sin miljöpåverkan. I Kista och i Bredden tecknas idag gröna hyresavtal för de hyresgäster som så önskar och ytterligare fastigheter kommer att kunna erbjuda gröna hyresavtal.

Klimatavtal Väsby i Bredden

Profi Fastigheter har tecknat ett klimatavtal med Upplands Väsby kommun som kallas Klimatavtal Väsby. Klimatavtal Väsby är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och företag i Upplands Väsby kommun där vi tillsammans strävar efter att på lokal nivå arbeta för hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Avtalet innebär att företaget åtar sig att minska klimatpåverkan genom att:

  • Kartlägga företagets nuvarande energianvändning
  • Upprätta en åtgärdsplan med mål för hur företaget ska minska och förändra energianvändningen.
  • Årligen följa upp företagets åtgärdsplan och kontrollera effekten av åtgärderna.

Utöver ovanstående åtgärder pågår ett ständigt arbete för att minska energiförbrukningen och övrig klimatpåverkan inom stadsdelen. Under perioden 2013-2016 har energiförbrukningen minskat med 24 % vilket motsvarar 600 ton minskad CO2-utsläpp. Läs mer här.

Sociala initiativ

Profi Fastigheter samarbetar med Hand-in-Hand för att bekämpa fattigdom genom företagande. Under 2018-2020 kommer vi att finansiera förändringsarbetet i byn Kirangi Village i Kenya – en by ca 65 km norr om Nairobi där 75% saknar gas eller el, 80 % lever på jordbruk, 85 % är arbetslösa och 90 % lever under ‘poverty index’. Samtliga medarbetare har också erbjudits att delta privat.  Med Hand-In-Hands arbete blir invånarna utbildade i företagande, engagerade i självhjälpsgrupper, stöttade i att starta småföretag m.m.

Under 2015-2017 stöttade vi byn Pakkanadu i Indien, dit två av våra medarbetare reste under projektets gång. Här kunde vi konstatera att hela 267 kvinnor engagerats i självhjälpsgrupper, 1 401 personer utbildats om barns rättigheter, 1 980 hushåll fått trädgårdsplantor, 628 personer fått tillgång till dator och mycket mer.

Läs mer om Hand-In-Hands arbete på www.handinhand.nu

100% förnyelsebar energi

Profi Fastigheter har aktivt valt att handla upp 100% förnyelsebar el av Svensk Naturkraft för fastigheterna i Alvik och Malmö. I och med detta minskar koldioxidbelastningen med 516 ton jämfört med en traditionell elleverantör av fossilt elkraft.

Certifiering BREEM-in-use

Profi Fastigheter initierade under 2015 certifiering av Racketen 10 enligt brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM-in-use. Efter försäljningen av fastigheten till JM hösten 2015 har certifieringsarbetet fortsatt på inslagen väg. BREEAM är den äldsta certifieringsmetoden och har hittills använts för att certifiera över 115 000 byggnader i världen. Metoden bygger på att betyg ges på ett antal indikatorer och därefter erhålls ett sammanvägt betyg. De indikatorer som framförallt kommer ge bra betyg i Racketen i Alvik är låg energianvändning, systematisk avfallshantering, interna rutiner och byggnadens utmärkta läge i förhållande till spårbunden kollektivtrafik.

Energioptimering InfraCity

I samband med att Profi Fastigheter förvärvade stadsdelen InfraCity i Väsby 2013 identifierades möjligheten att genom aktivt arbete minska energiförbrukningen avsevärt. Under det första året minskades förbrukningen med 30%. Arbetet är utfört utan större investeringar och när dessa nu planeras under de kommande åren kommer ytterligare minskade utsläpp att kunna genomföras.