Att skapa hållbara värden

Profi Fastigheter har som mål att vara framstående inom hållbar förvaltning och utveckling av fastigheter.

Profi Fastigheter ska bidra till en hållbar framtid och skapa långsiktigt hållbara fastigheter och miljöer i enlighet med Brundtlandkommissionens definition: ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”.

Vad menar vi, egentligen?

Vi menar att det arbete vi utför och de investeringar vi gör inte grundas på kortsiktiga beslut eller kortsiktiga vinster. Våra beslut skall vara långsiktiga och sträcka sig bortom en enskild hyresaffär och bortom vårt fastighetsägande. Vår uttalade strategi är att utveckla våra fastigheter och förlänga byggnadernas liv i linje med varje områdes position och framtida potential. På så sätt skapar vi hållbara ekonomiska, ekologiska och sociala värden.

Läs mer om våra CSR-initiativ, för en lite bättre värld under fliken CSR.

Fokusområden

Vi har definierat fyra strategiska fokusområden för att skapa en hållbar framtid med hållbara fastigheter:

nordicForum klassificerat

Nu är nordicForum klassificerat enligt miljöcertifieringssystemet Green Building. Energibesparande åtgärder har utförts för att minska energianvändningen med minst 25 %. Byggnaden har fått ett effektivt uppvärmningssystem med bergvärmepumpar som även gör det möjligt att kyla byggnaden med frikyla under sommaren.

Green Building var från början ett EU-initiativ med syfte att bidra till ökad energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. Certifieringen administreras idag av Sweden Green Building Council som är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande.
Byggnadens energianvändning kommer att återrapporteras årligen för att upprätthålla certifieringen. För att byggnaden ska bibehålla en låg energianvändning är det viktigt att arbetet med att effektivisera fortsätter. nordicForum har idag Energiklass C, vilket motsvarar nybyggnadskravet för en nyproducerad lokalbyggnad.  Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgcb.se.

Medlemmar i SGBC

Sweden Green Building Council är Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Vi är stolta medlemmar av SGBC för att vi vill utveckla och påverka bebyggelsen så att den blir mer hållbar. Tillsammans skapar vi bättre byggnader och platser som ger människor sunda miljöer att leva, arbeta och leka i. Läs mer om Sweden Green Building Council på www.sgcb.se.

Biologisk mångfald

I samband med Internationella dagen för biologisk mångfald har vi placerat fågelholkar i anslutning till våra fastigheter i Älvsjö, Kista och Bredden. Vi har dessutom placerat en bikupa vid vår fastighet i Älvsjö360 som komplement till våra övriga bikupor i Bredden, Kista och Tumba. Bikuporna och fågelholkarna är ett led i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Profi Fastigheter stöder de Globala Målen för hållbar utveckling och mål 15, Ekosystem och biologisk mångfald, är grunden för vårt liv på jorden, läs gärna mer här.

Bikupor på våra fastigheter

Som ett led i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete placerade vi i maj 2018 ut 5 bisamhällen i anslutning till våra fastigheter i Bredden, Kista och Tumba. Totalt har 200 000 bin svärmat runt våra fastigheter och på så sätt bidragit till ökad pollinering vilket har givit 114 kg närproducerad färdig honung under 2018. I maj 2019 utökade vi antalet kupor och placerade ut 40 000 nya bin i Älvsjö.
 
Hur blir det då honung från bin? Jo, bina hämtar nektar hos växternas blommor därefter tillför bina ett enzym till nektarn och då bildas honung, den placeras därefter i bikuporna och täcks med vax från bina. Vill du veta mer? Kontakta Blomlöfs Bin som är vår samarbetspartner www.blomlofsbin.se

Co-working

Profis co-workingerbjudande C/O är i sin själva kärna och grundidé ett hållbart koncept. För vi är övertygade om att dela på kontor och gemensamma ytor är att jobba smart och dessutom bidra till ett mer hållbart samhälle för alla. Hållbarhet inom C/O består bland annat av:

 • 100% förnyelsebar energi avseende värme, kyla och el
 • Lokaler byggda och anpassade enligt riktlinjer för Sunda hus
 • Godkända och säkra lås- och passersystem
 • Klimatsmart belysning
 • Laddplatser i området
 • Hjärtstartare
 • Trygg cykelparkering
 • Krav på leverantörer vad gäller miljö, arbetsmiljö och sociala villkor
 • Träningsmöjligheter i området
 • Rondering/Väktare

Nyttja och återställa gamla goda kvaliteter

För att närma sig en mer cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle över tid behövs goda exempel på återvinning, återanvändning och återställning av gamla goda kvaliteter. Exempel på detta hos Profi Fastigheter är fastighetsutvecklingsprojektet i Järla Sjö där de gamla fabrikslokalerna konverterats till bostäder. Ett annat exempel är renovering av fönster i Tumba där gammal god kvalitet återställts istället för att byta-slänga-principen tillämpats.

Solceller på taket av Bredden

På ett av taken av Bredden har vi installerat en anläggning på 1 500kvm solcellspaneler, i samarbete med Eneo Solutions AB.  Anläggningen beräknas leverera 230 MWh/år, vilket motsvarar hushållselen i 45 normalstora villor och innebär att en koldioxidbesparing med 18 ton årligen. Att använda förnyelsebar energi för elanvändning i fastigheterna är viktigt för oss på Profi Fastigheter. Vid varje nytt förvärv läggs energiförbrukningen om till förnyelsebar energi så fort det är möjligt.

Ovan visas produktion i realtid.

Trygghet

Under de senaste åren har Profi fördjupat sitt engagemang i trygghetsskapande åtgärder tillsammans med andra fastighetsägare och kommuner. Trygghetsarbetet bedrivs både genom förebyggande aktiviteter och ökad väktarnärvaro kring våra platser. Ett exempel på detta är satsningen på trygghet i anslutning till pendeltågsstationen Handen i samarbete med Haninge kommun sommaren 2018. Ny belysning i mänsklig skala, nya minimötesplatser utmed passagen från pendeltåget och nya accentfärger på delar av fasad och nya utomhussittmöbler. Ett annat exempel är utökad satsning på väktare i Kista där fastighetsägarna gemensamt sedan 2017 anlitar väktarfirma som rör sig där så behövs i arbetsplatsområdet och som är tillgänglig för både hyresgäster och fastighetsägare. Ytterligare exempel är förstärkt utomhusbelysning i Skälby, Jakobsberg och Brommaplan samt väktarnärvaro över hela dygnet i Bredden.

Elbilsladdning

Under 2018 har Profi Fastigheter utvidgat erbjudandet till våra hyresgäster vad gäller elbilsladdning. Vi har nu laddningsmöjligheteter i 8 områden och omkring 180 nya laddare för el och el-hybridbilar i anslutning våra fastigheter. Satsningen på laddare är ett led i Profis hållbarhetsarbete med fokus på en bekymmersfri vardag för sina hyresgäster. De nya laddarna som monterats under 2018 är delfinansierade av Naturskyddsverket och initiativet Klimatklivet i syfte att minska utsläppen av CO2.

100% förnyelsebar elenergi

För oss på Profi Fastigheter är det viktigt att använda förnyelsebar energi för vår elanvändning i fastigheterna. Från och med hösten 2016 övergick samtliga fastigheter till förnyelsebar energi. Vid varje nytt förvärv läggs energiförbrukningen om till förnyelsebar energi så fort det är möjligt. Vi på Profi Fastigheter har valt sol- och geoenergi, vattenkraft och vindenergi som förnyelsebara energikällor, men utvärderar ständigt nya energikällor och hållbara innovationer inom energisektorn.

Earth Hour 365 dagar om året

En dag varje år är det ”Earth Hour” för att uppmärksamma världens behov av klimatsmarta lösningar och minskad global energiförbrukning. På Profi Fastigheter arbetar vi aktivt 365 dagar om året med energi-besparing. Genom vårt energiarbete reducerar vi CO2-utläpp. Exempelvis har vår totala energianvändning i Bredden gått ner med ca 25% sedan 2013, vilket motsvarar minskade utsläpp om ca 1 600 ton CO2.

100% fjärrvärme

I alla fastigheter där kommunernas infrastruktur med fjärrvärmenät tillåter värms fastigheterna upp med fjärrvärme. I de fall där fjärrvärme saknas används eluppvärmning och då används förnyelsebar elenergi. Samtidigt pågår ett ständigt energioptimeringsarbete för att minska uppvärmningsbehovet i fastigheterna genom att investera i ny teknik, tex geoenergi, nya installationslösningar och effektiv närvarostyrning.

Utbildning hållbarhet

Samtliga medarbetare på Profi Fastigheter har genomgått utbildning i hållbarhet av Det Naturliga Steget. Utbildningen gav en grundlig genomgång av vilka principer som behöver uppfyllas för att lyckas åstadkomma hållbar utveckling. Hållbar utveckling för Profi Fastigheter definieras såsom en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers behov.

Gröna hyresavtal

Att ingå ett grönt hyresavtal innebär att både hyresgäst och hyresvärd åtar sig att jobba aktivt och proaktivt med sin miljöpåverkan. I Kista och i Bredden tecknas idag gröna hyresavtal för de hyresgäster som så önskar och ytterligare fastigheter kommer att kunna erbjuda gröna hyresavtal.

Klimatavtal Väsby med Bredden

Profi Fastigheter har tecknat ett klimatavtal med Upplands Väsby kommun som kallas Klimatavtal Väsby. Klimatavtal Väsby är ett samarbete mellan Upplands Väsby kommun och företag i Upplands Väsby kommun där vi tillsammans strävar efter att på lokal nivå arbeta för hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Avtalet innebär att företaget åtar sig att minska klimatpåverkan genom att:

 • Kartlägga företagets nuvarande energianvändning
 • Upprätta en åtgärdsplan med mål för hur företaget ska minska och förändra energianvändningen.
 • Årligen följa upp företagets åtgärdsplan och kontrollera effekten av åtgärderna.

Utöver ovanstående åtgärder pågår ett ständigt arbete för att minska energiförbrukningen och övrig klimatpåverkan inom stadsdelen. Under perioden 2013-2016 har energiförbrukningen minskat med 24 % vilket motsvarar 600 ton minskad CO2-utsläpp Läs mer här.

Sociala initiativ

Profi Fastigheter har under en tvåårsperiod ingått ett samarbete med Hand-in-Hand om finansiering. Samtliga medarbetare har också erbjudits att delta privat. Profi Fastigheter kommer under två år att finansiera förändringsarbetet i en hel indiskt by. Resultatet kommer att bli ca 150 nystartade familjeföretag, alla barn i skola, omfattande veterinär- och hälsoundersökningar, etablerande av ett demokraticenter med IT-access och viktiga förbättringar inom miljö, vatten och hygien. Mellan 1 000-2000 människor kommer att få ett nytt liv med värdighet, hopp och valmöjligheter.

100% förnyelsebar energi

Profi Fastigheter har aktivt valt att handla upp 100% förnyelsebar el av Svensk Naturkraft för fastigheterna i Alvik och Malmö. I och med detta minskar koldioxidbelastningen med 516 ton jämfört med en traditionell elleverantör av fossilt elkraft.

Certifiering BREEM-in-use

Profi Fastigheter initierade under 2015 certifiering av Racketen 10 enligt brittiska miljöcertifieringssystemet BREEAM-in-use. Efter försäljningen av fastigheten till JM hösten 2015 har certifieringsarbetet fortsatt på inslagen väg. BREEAM är den äldsta certifieringsmetoden och har hittills använts för att certifiera över 115 000 byggnader i världen. Metoden bygger på att betyg ges på ett antal indikatorer och därefter erhålls ett sammanvägt betyg. De indikatorer som framförallt kommer ge bra betyg i Racketen i Alvik är låg energianvändning, systematisk avfallshantering, interna rutiner och byggnadens utmärkta läge i förhållande till spårbunden kollektivtrafik.

Energioptimering InfraCity

I samband med att Profi Fastigheter förvärvade stadsdelen InfraCity i Väsby 2013 identifierades möjligheten att genom aktivt arbete minska energiförbrukningen avsevärt. Under det första året minskades förbrukningen med 30%. Arbetet är utfört utan större investeringar och när dessa nu planeras under de kommande åren kommer ytterligare minskade utsläpp att kunna genomföras.